• قرقره
  • قطعات
  • نقشه
  • مشخصات فنی قرقره هوزریل