اخذ نشان استاندارد محصول هوزریل آتش نشانی به همراه جعبه آتش نشانی مطابق استاندارد 1-22157 برای اولین بار در ایران به شماره پروانه ۶۳۷۹۸۲۱۹۸۱۵